Deze site maakt gebruik van cookies om analyses te kunnen uitvoeren en persoonlijke inhoud te kunnen weergeven. Door verder te bladeren op deze site gaat u akkoord met dit gebruik.

Algemene voorwaarden Maaldrink Notarissen

 

 1. Definities:
  Maaldrink Notarissen: Maaldrink Notarissen is een handelsnaam van de besloten vennootschap SEH Praktijk B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer: 27312023.

  Opdrachtgever/Cliënt: Onder opdrachtgever dan wel client wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening

  Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. 
   
 2. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en ten behoeve van alle notarissen, kandidaat-notarissen en overige personen die bij, voor of namens Maaldrink Notarissen werkzaam zijn.
   
 3. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Maaldrink Notarissen verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)-beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever.
   
 4. Een opdracht geldt als aanvaard:
  • als de opdracht door Maaldrink Notarissen is bevestigd aan de client;
  • als de client namens Maaldrink Notarissen op verzoek van de client gemaakte ontwerp akte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; of
  • als Maaldrink Notarissen een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris die tot Maaldrink Notarissen behoort de akte van levering zal verlijden, en de werkzaamheden ter zake start. 
    
 5. Bij het inschakelen van derden zal Maaldrink Notarissen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
  Maaldrink Notarissen is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
   
 6. Maaldrink Notarissen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
   
 7. De opdrachtgever vrijwaart Maaldrink Notarissen tegen alle aanspraken van derden en de door Maaldrink Notarissen in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Maaldrink Notarissen voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
   
 8. Maaldrink Notarissen licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk in over de financiële consequenties van het verstrekken van de opdracht. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van Maaldrink Notarissen voor die diensten gebruikelijke full-servicetarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en Maaldrink Notarissen (schriftelijk) anders is overeengekomen. Indien meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht licht Maaldrink Notarissen de opdrachtgever hier tijdig over in. In dat geval is Maaldrink Notarissen bevoegd een hoger bedrag dan het op de hiervoor bedoelde wijze van berekenen vast te stellen bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van Maaldrink Notarissen veroorzaakt wordt door dan wel vanwege één partij, is Maaldrink Notarissen bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens Maaldrink Notarissen.
   
 9. De werkzaamheden inzake ondernemingsrecht, familierecht en overige rechtsgebieden worden bij declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
  Voor werkzaamheden inzake overdracht of bezwaring van registergoederen wordt het aan Maaldrink Notarissen verschuldigde bedrag als vermeld op de nota van afrekening bij levering dan wel bezwaring van het registergoed ingehouden en verrekend. Met betrekking tot overige werkzaamheden betreffende registergoederen ontvangt opdrachtgever een declaratie. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
  Nagekomen kosten/verschotten van derden ten laste van de opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim.
  De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00. 
   
 10. Door Maaldrink Notarissen gemaakte kosten (zoals koerierskosten, reis- en verblijfskosten, registratiekosten, griffierechten en kosten, met inbegrip van (negatieve) rente, die in rekening worden gebracht door derde partijen, waaronder banken) zijn voor rekening van de cliënt. Het door de cliënt verschuldigde honorarium en door hem verschuldigde kosten worden daarnaast verhoogd met 8% kantoorkosten en omzetbelasting (BTW), tenzij voor wat de BTW betreft de cliënt is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie en aan Maaldrink Notarissen een geldig btw-nummer heeft verstrekt of is gevestigd buiten de Europese Unie.
   
 11. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Maaldrink Notarissen is bevoegd ter zake van die werkzaamheden almede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door Maaldrink Notarissen aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Maaldrink Notarissen schriftelijk anders is overeengekomen.
   
 12. Indien ten behoeve van opdrachtgevers van Maaldrink Notarissen gelden op depot dienen te worden geplaatst, zal een depotakte worden opgemaakt. De kosten voor het opmaken van de akte dienen direct te worden voldaan. De administratiekosten zullen bij uitkering van het depot worden ingehouden.
   
 13. Verstrekte opdrachten worden door Maaldrink Notarissen uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.
   
 14. Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan Maaldrink Notarissen aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. Eventuele positieve rente zal door Maaldrink Notarissen aan de opdrachtgever (of rechthebbende) worden vergoed indien en voor zover het bedrag langer dan 5 werkdagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, zal dat per dossier aan de opdrachtgever worden doorberekend. Het doorberekenen van negatieve rente kan plaatsvinden door een percentage van het gestorte bedrag dan wel door het in rekening brengen van een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
   
 15. Op de dienstverlening van Maaldrink Notarissen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is Maaldrink Notarissen onder meer verplicht: 
  • in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
  • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
    
 16. Een vordering op Maaldrink Notarissen vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Maaldrink Notarissen betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
   
 17. Maaldrink Notarissen zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever, dient opdrachtgever deze schriftelijk aan Maaldrink Notarissen voor te leggen binnen drie maanden nadat opdrachtgever kennis heeft genomen of redelijkerwijs heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de bezwaren aanleiding heeft gegeven. Maaldrink Notarissen zal binnen vier weken na binnenkomst van de schriftelijke bezwaren de ontvangst daarvan aan de opdrachtgever bevestigen, waarbij Maaldrink Notarissen ernaar streeft om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen conform de kantoorklachtenregeling van Maaldrink Notarissen. Indien na overleg de klachten bij de opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de opdrachtgever bevoegd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat (www.degeschillencommissie.nl).
   
 18. Op de rechtsverhouding tussen Maaldrink Notarissen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Maaldrink Notarissen voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie worden voorgelegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor de websites www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.
   
 19. Iedere aansprakelijkheid van Maaldrink Notarissen, bestuurder van de praktijkvennootschap, de notarissen en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Maaldrink Notarissen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Maaldrink Notarissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Maaldrink Notarissen aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Maaldrink Notarissen bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
   
 20. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
   
 21. Maaldrink Notarissen houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
   
 22. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever. 
  Maaldrink Notarissen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen.

 

Den Haag, 1 november 2023.